Ai preàt la biele stele
0 0 0

Ai preàt la biele stele

Titel und Beiträge: Ai preàt la biele stele : canzone friulana

Physische Beschreibung: P. 95

Sprache: fur (Sprache des Texts, Filmmusik, usw.)

Notizen des Inhaltes:
  • Testo: Ai preât la biele stele, ducj i sants dal Paradîs : che il Signôr fermi la uère, che il miò ben torni al paîs. Oh tu stele, biele stele, fa' palês il miò destin , va daûr di chê montagne, là ch'aI è il miò curisin . Jê i à dit: “Ciôl sù la spade , se tu tornis valorôs ti darai une bussade tu sâras il gno morôs”. Miò morôs I'è lât in uère , a combati par I'onôr prearai matine e sere par ch'al torni vincitôr.
Externe Ressourcen:
Alle zeigen

Letzte eingegebene Rezensionen

Keine Rezension

Code zu integrieren

Den darunter liegende HTML Code auf Ihrer Website kopieren und einfügen.